Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı – Hurda Mevzuatı

17 Haziran 2011 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27967

TEBLİĞ

Çevre ve Orman Bakanlığından:

BAZI TEHLİKESİZ ATIKLARIN GERİ KAZANIMI TEBLİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

 Amaç

 MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin maksadı, bir faaliyet sonucunda ortaya çıkan bazı tehlikesiz atıkların çevreye olabilecek olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi, atık miktarının azaltılması, geçici depolanması, geri kazanım tesislerinin kurulması ve bu tesislerin çevreyle uyumlu yönetiminin sağlanmasına yönelik prensip, politika ve programların belirlenmesi için gerekli idari ve teknik esasların düzenlenmesidir.

 Kapsam

 MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; sınaî ve ticarî faaliyetlerden, üretim tesislerinden ve ürünlerin kullanımından kaynaklanan ve 5/7/2008 tarihli ve 26927 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin EK-IV’ünde sunulan Atık Listesinde yer alan bazı tehlikesiz atıkların toplanması, ayrılması, geçici depolanması, geri kazanılması, yeniden kullanılması ve değerlendirilmesine ilişkin esasları kapsar.

(2) Bu Tebliğ hükümleri;

a) Tebliğin Ek-2’ sinde yer alan tehlikesiz atıkları,

b) Madenlerin aranması, çıkarılması, işletilmesi, fiziki ve kimyasal işleme tabi tutulması sırasında ortaya çıkan atıkları,

kapsamaz.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve 29/4/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik esaslarına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ kapsamında;

a) Atık beyan formu: Atık üreticileri tarafından doldurulması gereken internet tabanlı programda yer alan formu,

b) Bakanlık: Çevre ve Orman Bakanlığını,

c) Çevre lisansı: Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelikte yer alan çevre lisansını,

ç) Geçici depolama alanı: Atıkların üretici tarafından geri kazanım/bertaraf tesisine gönderilinceye kadar tesis içinde geçici olarak biriktirildiği alanı,

d) Geri kazanım: Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin EK-II B’sinde yer alan işlemlerden herhangi birisini,

e) Geri kazanım formu: Geri kazanım tesisi tarafından doldurulması gereken internet tabanlı programda yer alan formu,

f) İşletmeci: Geri kazanım tesisinin işletilmesinden sorumlu özel ya da tüzel kişiyi,

g) Kanun: 2872 sayılı Çevre Kanununu,

ğ) Tehlikesiz atık: Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin EK-IV’ünde (*) ile işaretlenmemiş atıkları,

h) Toplama-ayırma tesisi: Tehlikesiz atıkların tesis içinde yapılan biriktirmeler hariç olmak üzere toplandığı ve ayrıldığı tesisi,

ı) Atık üreticisi: Faaliyetleri sonucu tehlikesiz atık oluşumuna sebep olan kişi ve/veya tehlikesiz atığın bileşiminde veya yapısında bir değişikliğe sebep olacak ön işlem, karıştırma veya diğer işlemleri yapan gerçek veya tüzel kişiyi,

ifade eder.

Genel esaslar

MADDE 5 – (1) Tehlikesiz atıkların, ekonomiye katkı sağlamak ve nihaî bertarafa gidecek atık miktarının azaltılması amacıyla geri kazanılması esastır.

(2) Tehlikesiz atıkların geri kazanımı bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre yapılır.

(3) Tehlikesiz atıkların Bakanlığın çevre lisansı verdiği tesisler dışında geri kazanımı yasaktır.

(4) Geri kazanımı mümkün olmayan atıklar, Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek II-A’sı kapsamında belirtilen yöntemlerden biriyle bertaraf edilir.

İKİNCİ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Bakanlığın görev ve yetkileri

MADDE 6 – (1) Bakanlık;

a) Tehlikesiz atıkların çevreyle uyumlu bir şekilde yönetimini sağlayan program ve politikaları belirlemekle, bu Tebliğin uygulanmasına yönelik işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla,

b) Tehlikesiz atıkların geri kazanımına yönelik ulusal tehlikesiz atık yönetim planı hazırlamak veya hazırlatmakla ve halkın bilgilenmesini sağlamakla,

c) Tehlikesiz atıkların çevreyle uyumlu bir şekilde geri kazanımına yönelik yönetimine ilişkin teknoloji ve yönetim sistemlerinin kurulmasında ulusal ve uluslararası koordinasyonu sağlamakla,

ç) Atık beyan formunun doldurulmasını sağlayacak internet tabanlı programı hazırlamak/hazırlatmak ve programın kullanım esaslarını belirlemekle,

yükümlüdür.

İl çevre ve orman müdürlüklerinin görev ve yükümlülükleri

MADDE 7 – (1) İl Çevre ve Orman Müdürlükleri;

a) Atık üreticisinin tesisinden kaynaklanan tehlikesiz atıklarının geri kazanımına yönelik hazırlamış olduğu atık yönetim planlarını değerlendirmek, hazırlanan yönetim planlarının uygulanmasını sağlamakla,

b) Atık üreticisinin tehlikesiz atıklarını geri kazanıma kadar bir yılı geçmemek üzere bu Tebliğin 10 uncu maddesinde düzenlenen tehlikesiz atık geçici depolama şartlarına uygunluğunu kontrol etmekle ve bu faaliyetleri denetlemekle,

c) İl sınırları içinde bulunan tehlikesiz atık geri kazanım tesislerinin Bakanlıkça verilen çevre lisansı belgelerindeki koşullar doğrultusunda işletilmelerini sağlamak, bu maksatla gerekli denetimleri yapmak, tesislerin bilgi, belge ve teknik raporlarını düzenli olarak kontrol etmek, değerlendirmek ve Bakanlığa rapor etmek, tesisin çevre lisansı şartlarına uygun çalışmadığının tespiti halinde gerekli yasal işlemleri yapmak ve Bakanlığa bilgi vermekle,

ç) Üreticilerin göndermekle yükümlü olduğu bir önceki yılın bilgilerini içeren atık beyan formunu takip eden yılın en geç Nisan ayına kadar değerlendirmek ve  gerekli düzeltmelerin yapılmasını sağlamakla,

d) Tehlikesiz atık toplama-ayırma işini yapanlara 12 nci maddede belirtilen şartları taşıdığına dair belge düzenlemekle,

yükümlüdür.

Tehlikesiz atık üreticisinin yükümlülükleri

MADDE 8 – (1) Tehlikesiz atık üreticisi;

a) Tehlikesiz atık üretimini en az seviyeye indirecek şekilde gerekli tedbirleri almak, tesisinden kaynaklanan tehlikesiz atıkların geri kazanımına yönelik olarak hazırladıkları üç yıllık atık yönetim planını il çevre ve orman müdürlüğüne sunmakla ve hazırlanan yönetim planını uygulamakla,

b) Tehlikesiz atıklarını tesis sınırları içinde veya sanayi bölgelerinde belirlenecek alanlarda, sızdırmaz, emniyetli konteynır ve benzeri içerisinde veya geçirimsizliği sağlanmış alanlarda birbiriyle karıştırmadan ve tehlikeli atıklardan ayrı geçici olarak muhafaza etmekle, atıkların muhafaza edildiği kapların üzerinde tehlikesiz atık ibaresi ve atık koduna yer verecek şekilde bu Tebliğin 10 uncu maddesinde istenilen şartlara uygun olarak geçici depolamakla,

c) Tehlikesiz atıklarını çevre izin/lisansına sahip geri kazanım tesislerine göndermekle veya çevre izin/lisanslı tesislere gönderilmek üzere il çevre ve orman müdürlüklerinden 7 nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında belge alanlara vermekle,

ç) Tehlikesiz atık beyan formunu, her yıl takip eden yılın en geç Mart ayı sonuna kadar bir önceki yıla ait bilgileri içerecek şekilde Bakanlıkça hazırlanan internet tabanlı programı kullanarak doldurmak, onaylamak, çıktısını almak ve beş yıl boyunca bir nüshasını saklamakla,

d) Tehlikesiz atıkların kaza sonucu veya kasti olarak dökülmesi ve bunun gibi olaylar sonucu meydana gelen kirliliğin önlenmesi amacıyla il çevre ve orman müdürlüğüne bilgi vermekle, atığın türüne bağlı olarak olayın olduğu andan itibaren en geç bir ay içinde olay yerinin eski haline getirilmesini sağlamak ve bununla ilgili tüm harcamaları karşılamakla,

yükümlüdür.

Tehlikesiz atık geri kazanım tesisi işletenin yükümlülükleri

MADDE 9 – (1) Geri kazanım tesisi işleten gerçek veya tüzel kişiler;

a) Tesislerini bu Tebliğde belirlenen standartlara uygun hale getirmekle, bu maksatla çevre lisansı almakla,

b) Tehlikesiz atık geri kazanım formunu, her yıl takip eden yılın en geç Mart ayı sonuna kadar bir önceki yıla ait bilgileri içerecek şekilde Bakanlıkça hazırlanan internet tabanlı programı kullanarak doldurmak, onaylamak, çıktısını almak ve beş yıl boyunca bir nüshasını saklamakla,

c) Acil durumlarla ilgili eğitimli personel bulundurmakla, acil durum söz konusu olduğu zaman il çevre ve orman müdürlüklerine bilgi vermekle ve gerekli tedbirleri almakla,

ç) Tesisin risk taşıyan bölümlerinde çalışan personelin her türlü güvenliğini sağlamakla,

d) Tesisin kapatılması durumunda gerekli tedbirleri almakla,

yükümlüdür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tehlikesiz Atıkların Geçici Depolama ve Geri Kazanımına İlişkin Hükümler

Geçici depolama

MADDE 10 – (1) Tehlikesiz atık üreticisi; atıklarını geri kazanıma kadar gerekli tedbirleri alarak bir yılı geçmemek üzere depolayabilir. Bu durumda atıkların yağmur veya yüzey suları ile temasından meydana gelebilecek kirliliğin önlenmesi için zemin geçirimsizliğinin sağlanması, suların drenajı amacı ile ızgara, kuşaklama kanalları ve benzeri toplama sistemlerinin oluşturulması zorunludur.

Geri kazanım tesislerinde aranan şartlar

MADDE 11 – (1) Geri kazanım tesislerinde;

a) Atıkların tesise girişte kontrolünün yapıldığı kabul ünitesi ve geçici stoklama sahası yer alır. Stoklama sahasının zemin geçirimsizliği, beton veya benzeri malzeme ile sağlanarak, yağmur ve yüzey sularının drenajı için tedbirler alınır.

b) Tesis genelinde oluşacak yağmur suları, yıkama ve benzeri atık sulardan ayrı toplanır.

c) Tesise kabul edilen atığın kaynağı, miktarı, taşınım türü ve geri kazanım yöntemi gibi bilgileri içeren veri kayıt sistemi oluşturulur.

ç) Gürültü, toz gibi kirleticilere karşı ilgili yönetmeliklerde tanımlanan sınır değerlere uyulur.

d) Tesis çevresi bu alana personel harici kişilerin izinsiz girmesini önleyecek şekilde çevrilir.

(2) Metal hurdaları parçalamak/boyutlarını küçültmek suretiyle kalitesini ve yoğunluğunu arttırarak ve arındırma işlemine tabi tutarak hammadde niteliğine getirmek maksadıyla faaliyet gösteren metal hurda ıslah/geri kazanım tesisleri için birinci fıkrada belirtilen şartlara ilave olarak;

a) Kesme, presleme, ve/veya mekanik kırıcı-parçalayıcı-öğütücü ünitelerinin bulundurulması,

b) Stoklama ünitesinin bulunması,

c) Radyasyon kontrol sistemi ünitesi ve yeterlilik sahibi personel bulundurulması,

ç) Gerektiğinde drenaj kanallarına bağlı yağ tutucular bulundurulması,

d) Yağ ile veya başka malzemelerle kirlenmiş parçalar, akü, pil, metal dışı yabancı malzemeler için ayrı ayrı konteynır bulundurulması,

e) Yağ ile kontamine olmuş yüzeyi temizlemek amacıyla absorban malzemeler ile yağ çözücüler bulundurulması,

f) Demir hurda metal ıslah/geri kazanım tesisleri için yıllık kapasitenin 10.000 ton ve üzerinde olması, bunun sanayi kapasite raporuyla belgelenmesi,

g) Demir hurda metal ıslah/geri kazanım tesisleri tesisin bulunduğu alanın en az 4.000 metrekare olması,

ğ) Demir dışı hurda metal ıslah/geri kazanım tesisleri için yıllık kapasitenin 1.500 ton ve üzerinde olması, bunun sanayi kapasite raporuyla belgelenmesi,

h) Demir dışı hurda metal ıslah/geri kazanım tesisleri için tesisin bulunduğu alanın en az 1.000 metrekare olması,

ı) 30/12/2009 tarihli ve 27448 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik doğrultusunda çevre izin ve lisansı almış geçici depolama alanları tarafından arındırma ve söküm işlemleri gerçekleştirilmemiş olan ömrünü tamamlamış araçlar ve bunların parçalarının tesise kabul edilmemesi; bu tesislerde işlem gören araçların aynı Yönetmelikte düzenlenen Araç Kayıttan Düşme ve Bertaraf Formu ile tesise kabul edilmesi,

i) Öğütme işlemi sonrasında ortaya çıkan atıkların sınıflandırılması için, LAGA PN 98 standardı veya eşdeğer standartlara göre numune alınması, bu atıklarda poliklorlu bifenil tayini DIN 38414-20 standardına, hidrokarbon muhteviyatı ise TS EN 14039 standardına uygun olarak yapılması,

şartları sağlanır.

(3) Tehlikesiz atık geri kazanım tesislerinden kaynaklanan bakiye atıkların, çevre izin/lisansına sahip geri kazanım veya bertaraf tesislerine gönderilmesi zorunludur.

Tehlikesiz atık toplama-ayırma tesislerinde aranan şartlar

MADDE 12 – (1) Tehlikesiz atık toplama-ayırma faaliyeti yapanlar faaliyet sahalarında aşağıda belirtilen tedbirleri alırlar;

a) Stok sahasının zemin geçirimsizliği beton veya benzeri malzeme ile sağlanır, yağmur ve yüzey sularının drenajı için tedbirler alınır.

b) Tesis genelinde oluşacak yağmur suları, yıkama ve benzeri atık sulardan ayrı toplanır.

c) Gürültü, toz gibi kirleticilere karşı ilgili yönetmeliklerde tanımlanan sınır değerlere uyulur.

ç) Tesis çevresi dışarıdan görülmeyecek şekilde çevrilir ve bu alana personel harici kişilerin izinsiz girmesi önlenir.

d) Metal hurda toplama-ayırma faaliyeti yapan tesislerde taşınabilir radyasyon ölçüm cihazı ve yeterlilik sahibi personel bulundurulur. OSB, küçük sanayi siteleri vb. şekilde toplu halde bulunan ve giriş çıkışları kontrol altına alınmış sanayi sitelerinin girişlerinde radyasyon kontrol sistemi ve yeterlilik sahibi personel varsa bu şart aranmaz.

e) Yağ ile veya başka malzemelerle kirlenmiş parçalar, akü, pil, metal dışı yabancı malzemeler için ayrı ayrı konteynır kullanılır.

f) Yağ ile kontamine olmuş yüzeyi temizlemek amacıyla absorban malzemeler ile yağ çözücüler bulundurulur.

(2) Metal hurda toplama-ayırma işi yapanların faaliyet sahalarından kaynaklanan bakiye atıklar için türlerine göre 11 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen hükümlere uyması zorunludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çevre İzin ve Lisansı ile İlgili Hükümler

Geri kazanım tesislerine çevre lisansı verilmesi

MADDE 13 – (1) Tehlikesiz atık geri kazanım tesisi ile metal hurda ıslahı/geri kazanımı tesisi kurmak ve işletmek isteyen gerçek ve tüzel kişilerin çevre lisansı alması zorunludur. Çevre lisansı alınması işlemlerinde Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır. Söz konusu Yönetmeliğin Ek-3C’sinde yer alan Teknik Uygunluk Raporunda, bu Tebliğin Ek-1’inde verilen bilgi ve belgelerin bulunması zorunludur.

(2) Birbirini tamamlayan ve benzer teknoloji kullanan kompleks tesis üniteleri çevre lisansı alma açısından tek ünite sayılır.

(3) Bu Tebliğde tanımlanan tehlikesiz atık geri kazanım tesislerine Bakanlık tarafından çevre lisansı; tehlikesiz atık ve metal hurda toplama-ayırma tesislerine İl Çevre ve Orman Müdürlükleri tarafından 7 nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde düzenlenen belge verilir. Metal hurda ıslah/geri kazanım tesislerinin toplama-ayırma faaliyeti için il çevre ve orman müdürlüklerinden belge almaları şartı aranmaz.

(4) Metal hurdayı ergiterek işlem yapan sanayi tesisleri hammaddelerini, 11 inci maddenin ikinci fıkrasında tanımlanan lisanslı metal hurda ıslah/geri kazanım tesislerinden almak zorundadır.

(5) Metal hurda toplama-ayırma tesisleri, metal hurdalarını 11 inci maddenin ikinci fıkrasında tanımlanan metal hurda ıslah/geri kazanım tesislerine göndermek zorundadır. Metal hurdayı ergiterek işlem yapan sanayi tesisleri kendileri çevre izin/lisansına sahip olmaları kaydıyla hammaddelerini metal hurda toplama-ayırma tesislerinden alabilirler.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Diğer Hükümler

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

MADDE 14 – (1) 12/5/2010 tarihli ve 27579 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Tehlikesiz ve İnert Atıkların Geri Kazanımı Tebliği” yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasının (g) bendinde yer alan 4.000 metrekare alan sınırlaması 31/12/2015 tarihine kadar 1.500 metrekare olarak uygulanacaktır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Tebliğin;

a) 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi ve 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi 1/1/2013 tarihinde, 13 üncü maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları 1/1/2015 tarihinde,

b) Mevcutta kurulu bulunan metal hurdayı ergiterek işlem yapan sanayi tesisleri için 10 uncu maddesi 1/1/2014 tarihinde,

c) Diğer maddeleri yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

 Yürütme

 MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

EK-1

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİĞİN EK-3C SİNDE YER ALAN TEKNİK UYGUNLUK RAPORUNUN KAPSAMINDA OLMASI GEREKEN BİLGİ VE BELGELER

1 Geri kazanım verimi

2 Atığın temin edileceği yerler

3 Tesiste atık işlemede kullanılan kimyasal maddelerin isimleri, miktarı (ton/ yıl) ve depolama şekilleri

4 Hammadde ve ürün stok alanlarının kapasiteleri ile stok alanlarında alınacak güvenlik tedbirleri

5 Geri kazanım sonucu elde edilecek ürünler, ürünlere ait etiketleme ve ambalajlama bilgileri

6 Geri kazanılamayan atıkların, bileşimi, miktarı ve nasıl bertaraf edilecekleri

7 Geri kazanım tesislerinden elde edilecek ikincil ürünün özellikleri ve bu ürünün kullanılabilirliğini içeren teknik bir rapor ve/veya Geri kazanılan ürünlerinin piyasaya ürün olarak sürülebilmesi için ilgili kurum/kuruluşlardan alınacak belge ve/veya Geri kazanılan ürünlerin standartları, ticari isimleri ve üretim miktarları (ton/ yıl)

8 Tesise gelen atıkların Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik Ek-IV ünde verilen atık kodları ve tahmini yıllık miktarları aşağıda yer alan tabloya göre detaylı olarak belirtilir.

Atığın Kodu/

G.T.İ.P. Numarası1

Miktarı (Ton/Yıl)

Başvuru Sahibinin/Şirketin

Yetkilisi

 Tarih

 İsim, İmza

Not: Müracaat dosyasında bulunan evrakların her sayfası imzalı ve kaşeli olacaktır.

————————

1 Alınan çevre lisansı ile atık ithalatı yapılacaksa geri kazanılacak atıkların G.T.İ.P. numaraları verilmelidir.

EK-2

TEBLİĞ KAPSAMINDA OLMAYAN TEHLİKESİZ ATIKLAR

02

TARIM, BAHÇIVANLIK, SU KÜLTÜRÜ, ORMANCILIK, AVCILIK VE BALIKÇILIK, GIDA HAZIRLAMA VE İŞLEMEDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR

02 01 03

Bitki dokusu atıkları

02 01 06

Ayrı toplanmış ve saha dışında işlem görecek hayvan pislikleri, idrar ve tezek (pisletilmiş saman dahil), akan sıvılar

02 03

Meyve, sebze, tahıl, yenilebilir yağlar, kakao, kahve, çay ve tütünün hazırlanmasından ve işlenmesinden; konserve üretiminden, maya ve maya özütü üretiminden, molas hazırlanması ve fermantasyonundan kaynaklanan atıklar

02 03 01

Yıkama, temizleme, soyma, santrifüj ve ayırma işlemlerinden kaynaklanan çamurlar

02 03 04

Tüketime ya da işlenmeye uygun olmayan maddeler

15

ATIK AMBALAJLAR; BAŞKA BİR ŞEKİLDE BELİRTİLMEMİŞ EMİCİLER, SİLME BEZLERİ, FİLTRE MALZEMELERİ VE KORUYUCU GİYSİLER

15 01

Ambalaj (Belediyenin Ayrı Toplanmış Ambalaj Atıkları Dahil)

15 01 01

Kağıt ve karton ambalaj

15 01 02

Plastik ambalaj

15 01 03

Ahşap ambalaj

15 01 04

Metalik ambalaj

15 01 05

Kompozit ambalaj

15 01 06

Karışık ambalaj

15 01 07

Cam ambalaj

15 01 09

Tekstil ambalaj

16

LİSTEDE BAŞKA BİR ŞEKİLDE BELİRTİLMEMİŞ ATIKLAR

16 01

Çeşitli Taşıma Türlerindeki (İş Makineleri Dahil) Ömrünü Tamamlamış Araçlar ve Ömrünü Tamamlamış Araçların Sökülmesi ile Araç Bakımından (13, 14, 16 06 ve 16 08 hariç) Kaynaklanan Atıklar

16 01 03

Ömrünü tamamlamış lastikler

16 02

Elektrikli ve Elektronik Ekipman Atıkları

16 02 14

16 02 09’dan 16 02 13’e kadar olanların dışındaki ıskarta ekipmanlar

16 02 16

16 02 15 dışındaki ıskarta ekipmanlardan çıkartılmış parçalar

16 06

Piller ve Aküler

16 06 04

Alkali piller (16 06 03 hariç)

16 06 05

Diğer piller ve akümülatörler

17

İNŞAAT VE YIKIM ATIKLARI (KİRLENMİŞ ALANLARDAN ÇIKARTILAN HAFRİYAT DAHİL)

17 01

Beton, Tuğla, Kiremit ve Seramik

17 01 01

Beton

17 01 02

Tuğlalar

17 01 03

Kiremitler ve seramikler

17 01 07

17 01 06 dışındaki beton, tuğla kiremit ve seramik karışımları ya da ayrılmış grupları

17 03

Bitümlü Karışımlar, Kömür Katranı ve Katranlı Ürünler

17 03 02

17 03 01 dışındaki bitümlü karışımlar

17 05

Toprak (Kirlenmiş Yerlerde Yapılan Hafriyat Dahil), Kayalar ve Dip Tarama Çamurları

17 05 04

17 05 03 dışındaki toprak ve kayalar

17 05 08

17 05 07 dışındaki demiryolu çakılı

17 06

Yalıtım Malzemeleri ve Asbest İçeren İnşaat Malzemeleri

17 06 04

17 06 01 ve 17 06 03 dışındaki yalıtım malzemeleri

17 08 02

17 08 01 dışındaki alçı bazlı inşaat malzemeleri

17 09

Diğer İnşaat ve Yıkım Atıkları

17 09 04

17 09 01, 17 09 02 ve 17 09 03 dışındaki karışık inşaat ve yıkım atıkları

18

İNSAN VE HAYVAN SAĞLIĞI VE/VEYA BU KONULARDAKİ ARAŞTIRMALARDAN KAYNAKLANAN ATIKLAR (DOĞRUDAN SAĞLIĞA İLİŞKİN OLMAYAN MUTFAK VE RESTORAN ATIKLARI HARİÇ)

18 01

İnsanlarda Doğum, Teşhis, Tedavi ya da Hastalık Önleme Çalışmalarından Kaynaklanan Atıklar

18 01 01

Kesiciler (18 01 03 hariç)

18 01 02

Kan torbaları ve kan yedekleri dahil vücut parçaları ve organları (18 01 03 hariç)

18 01 04

Enfeksiyonu önlemek amacı ile toplanmaları ve bertarafı özel işleme tabi olmayan atıklar (örneğin sargılar, vücut alçıları, tek kullanımlık giysiler, alt bezleri)

19

ATIK YÖNETİM TESİSLERİNDEN, TESİS DIŞI ATIK SU ARITMA TESİSLERİNDEN VE İNSAN TÜKETİMİ VE ENDÜSTRİYEL KULLANIM İÇİN SU HAZIRLAMA TESİSLERİNDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR

19 05

Katı Atıkların Aerobik Arıtımından Kaynaklanan Atıklar

19 05 01

Belediye ve benzeri atıklarının kompostlanmamış fraksiyonları

19 05 02

Hayvansal ve bitkisel atıklarının kompostlanmamış fraksiyonları

19 05 03

Standart dışı kompost

19 05 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

19 06

Atığın Anaerobik Arıtımından Kaynaklanan Atıklar

19 06 03

Belediye atıklarının anaerobik arıtımından kaynaklanan sıvılar

19 06 04

Belediye atıklarının anaerobik arıtımından kaynaklanan posalar

19 06 05

Hayvansal ve bitkisel atıkların anaerobik arıtımından kaynaklanan sıvılar

19 06 06

Hayvansal ve bitkisel atıklarını anaerobik arıtımından kaynaklanan posalar

19 06 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

19 07

Düzenli Depolama Sahası Süzüntü Suları

19 07 03

19 07 02 dışındaki düzenli depolama sahası sızıntı suları

20

AYRI TOPLANMIŞ FRAKSİYONLAR DAHİL BELEDİYE ATIKLARI (EVSEL ATIKLAR VE BENZER TİCARİ, ENDÜSTRİYEL VE KURUMSAL ATIKLAR)

20 01

Ayrı Toplanan Fraksiyonlar (15 01 Hariç)

20 01 08

Biyolojik olarak bozunabilir mutfak ve kantin atıkları

20 01 25

Yenilebilir sıvı ve katı yağlar

20 01 34

20 01 33 dışındaki pil ve akümülatörler

20 01 41

Baca temizliğinden kaynaklanan atıklar

20 02

Bahçe ve Park Atıkları (Mezarlık Atıkları Dahil)

20 02 01

Biyolojik olarak bozunabilir atıklar

20 02 02

Toprak ve taşlar

20 02 03

Biyolojik olarak bozunamayan diğer atıklar

20 03

Diğer Belediye Atıkları

20 03 01

Karışık belediye atıkları

20 03 02

Pazarlardan kaynaklanan atıklar

20 03 03

Sokak temizleme kalıntıları

20 03 07

Hacimli atıklar

20 03 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış belediye atıkları

Kaynak:  https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/06/20110617-9.htm

Ankara Sincan Hurdacı

Hurda Alımları Çevre Kirliliğinin Önüne Geçiyor

Sincan’da Hurda Alımları Çevre Kirliliğinin Önüne Geçilmesine Katkı Sağlıyor Aktürk Metal Hurdacılık olarak, hurda metal ve diğer geri dönüştürülebilir malzemelerinizi yerinden alıyoruz. Amacımız, hurda toplama

hurdacılık

Hurdacılık Yaparak Para Kazanmak Kolay Mıdır?

Hurdacılık Yaparak Para Kazanmak Kolay Mıdır? Birçok insan hurdacılık yaparak para kazanmak istemektedir. Ancak hurdacılık el emeği gerektiren ve bazen tehlikeli koşullarda çalışılması gereken yorucu

Ankara Sincan Hurdacı

Sincan Hurdacı Telefonları

Sincan Hurdacılar Sitesi Sincan, Ankara’nın bir mahallesi ve ilçesidir. Cumhuriyetin ilk yıllarında Sincan bir köy iken yurt dışından (özellikle Romanya ve Bulgaristan) gelen göçmenlerle, 1950’de